CLOSE
0 Pirkinių krepšelis €0,00
CLOSE

JŪSŲ KREPŠELIS ŠIUO METU TUŠČIAS

Ar jau matėte TipiTapi.lt asortimentą? Mes jį plečiame kiekvieną dieną!

Taisyklės

Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje tipitapi.lt taisyklės

 

  1. SĄVOKOS

                  1.1.         Pardavėjas – UAB Mažutis, Raudondvario pl. 127, Kaunas, privatus juridinis asmuo nr. 135548769.

                  1.2.         Pirkėjas - 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

                  1.3.         tipitapi.lt - elektroninė parduotuvė, esanti adresu tipitapi.lt

                  1.4.         Šalys - Pirkėjas ir Pardavėjas kartu

                  1.5.         Pardavėjo partneris - juridinis asmuo: 1) parduodantis prekes ar teikiantis paslaugas tipitapi.lt, taip pat juridinis asmuo, pasitelkiamas norint įvykdyti Pirkėjo užsakymą; 2) su kuriuo vykdomos bendros akcijos arba projektai tipitapi.lt, šio juridinio asmens internetiniuose puslapiuose arba bet kokiose žiniasklaidos priemonėse, kuriose tipitapi.lt ir šio juridinio asmens akcija arba projektas bus aprašomas, skelbiamas.

                  1.6.         Asmens duomenys - bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

                  1.7.         Taisyklės - šios „Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje tipitapi.lt taisyklės“.

                  1.8.         Paskyra - Pirkėjo registravimosi tipitapi.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti sąskaita (account).

                  1.9.         Privatumo politika - Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis tipitapi.lt

               1.10.         Užsakymas – prekių užsakymas, kuriame yra nurodomos Pirkėjo pageidaujamos įsigyti Prekės iš Pardavėjo, nurodomos tame pačiame užsakyme.

               1.11.         Prekių atsiėmimo centras - Pardavėjui priklausantis prekių atsiėmimo centras esantis adresu Raudondvario pl. 127, LT-47188, Kaune.

 2. BENDROSIOS NUOSTATOS

                  2.1.         Pirkėjas patvirtina jog yra perskaites ir susipažinęs su Taisyklėmis pažymėdamas varnelę prie teiginio „Susipažinau su prekių pirkimo – pardavimo taisyklėmis elektroninėje parduotuvėje tipitapi.lt ir su jomis sutinku“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu tipitapi.lt susijusios sąlygos.   

 

                  2.2.         Pirkėjas, sukurdamas paskyrą arba atlikdamas užsakymą tipitapi.lt , Taisykles patvirtina pirmosios registracijos arba pirmojo užsakymo metu. Pirkėjui patvirtinus Taisykles pirmosios registracijos (paskyros sukūrimo) arba pirmojo užsakymo metu tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra sudaroma ilgalaikio pirkimo – pardavimo sutartis. Pirmosios registracijos arba pirmojo užsakymo metu patvirtintos Taisyklės taikomos visiems Pirkėjo pirkimams iki atnaujintų Taisyklių paskelbimo. Apie Taisyklių atnaujinimus informacija pateikiama svetainėje.

 

                  2.3.         Pirkti tipitapi.lt turi teisę tik Pirkėjai, apibrėžti Taisyklių 1.2 punkte. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles ir susipažinęs su Privatumo politika (Taisyklių 2.5 punktas), patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes tipitapi.lt .

 

                  2.4.         Iškilus būtinybei ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Apie tai Pirkėjai bus informuojami prisijungę prie tipitapi.lt arba pirkdami prekes tipitapi.lt pirmąjį kartą po naujos redakcijos Taisyklių įsigaliojimo.

 

                  2.5.         Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo Asmens duomenų panaudojimo būdais Pirkėjas išreiškia pačioje Privatumo politikoje numatyta tvarka.

 

                  2.6.         Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

3. PREKIŲ UŽSAKYMAS PIRKIMO - PARDAVIMO TEISINIŲ SANTYKIŲ SUKŪRIMO MOMENTAS

                  3.1.         Pirkėjas gali užsisakyti prekes tipitapi.lt pasirinkdamas vieną iš šių būdų:

                                3.1.1.         internetu, užsiregistruodamas tipitapi.lt (įvesdamas savo registracijos vardą (elektroninį paštą) ir slaptažodį);

                                3.1.2.         internetu, nesiregistruodamas tipitapi.lt

                                3.1.3.         prekių atsiėmimo centruose.

 

                  3.2.         Pirkėjas, užsisakydamas prekes vienu iš Taisyklių 3.1.1 – 3.1.2 punktuose nurodytų būdų, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti Privatumo politikoje numatytus tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis.

 

                  3.3.         Prekių užsakymą telefonu ar Prekių atsiėmimo centruose pateikusiems Pirkėjams taikomos Taisyklių ir Privatumo politikos nuostatos. Pateikdami užsakymą jie sutinka su Taisyklėmis.

 

                  3.4.         Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra varnelės pažymėjimas prie teiginio „Susipažinau su prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje tipitapi.lt taisyklėmis ir su jomis sutinku“ yra laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis. Pardavėjas siunčia Pirkėjui nuorodą į galiojančias Taisykles kartu su užsakymo patvirtinimu Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.

 

                  3.5.         Patvirtindamas Taisykles, Pirkėjas duoda sutikimą, jog jo užsakytos (-ų) prekės (-ių) naudojimo instrukcija (-jos) lietuvių kalba, esminė informacija apie prekę ir jos savybes yra pateikiama prekės aprašyme tipitapi.lt.

 

                  3.6.         Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas tipitapi.lt duomenų bazėje.

 4. PIRKĖJO TEISĖS

                  4.1.         Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei užsisakyti paslaugas tipitapi.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.

                  4.2.         Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

                  4.3.         Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.

                  4.4.         Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.

                  4.5.         Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 5. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

                  5.1.         Pirkėjas, naudodamasis tipitapi.lt, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų tipitapi.lt, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 

                  5.2.         Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ar paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pasirinkęs atsiimti prekes Prekių atsiėmimo centre, Pirkėjas privalo jas atsiimti pasirinktame Prekių atsiėmimo centre per Taisyklėse nurodytus terminus.

 6. PARDAVĖJO TEISĖS

                  6.1.         Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų tipitapi.lt funkcijų veikimą ar dalį jų, taip pat keisti tipitapi.lt esančių elementų išdėstymą.

 

                  6.2.         Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti tipitapi.lt veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.

 

                  6.3.         Esmingai pasikeitus paslaugų teikimo sąlygoms (pvz., rinkos sąlygų, teisės aktų pasikeitimas ir pan.), Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų tipitapi.lt, teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį. Pirkėjui išreiškus nesutikimą, jo užsakymas anuliuojamas.

 

                  6.4.         Jei Pirkėjas bando pakenkti tipitapi.lt darbo stabilumui, saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis tipitapi.lt arba, išimtiniais atvejais, panaikinti Pirkėjo Paskyrą.

 

                  6.5.         Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.2.1 ar 8.2.2 punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

 

                  6.6.         Kai Pirkėjas pasirenka vieną iš Taisyklių 8.2.2. - 8.2.3. punkte numatytų apmokėjimo būdų, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais rekvizitais. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, i) jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas po užsakymo pateikimo arba ii) jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos Pardavėjo nurodytu terminu arba iii) jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui sutikimo jo asmens duomenų tikrinimui.

 

                  6.7.         Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra be atskiro Pirkėjo sutikimo jo pasirinktų įsigyti prekių (krepšelyje esančių prekių) pirkimą išskaidyti į atskirus užsakymus, nebent Pirkėjas iki užsakymų patvirtinimo pageidauja krepšelyje esančias prekes įsigyti pateikiant vieną bendrą užsakymą. Tokio išskaidymo atveju konkrečiam užsakymui tenkančių papildomų paslaugų (pvz., prekiu pristatymo, užnešimo ir pan.) kaina atitinkamai išskaidoma atskiriems užsakymams, todėl gali skirtis nuo paslaugų kainos, nurodytos konkrečios prekės aprašyme.

 

                  6.8.         Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, kituose tipitapi.lt dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 7. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

                  7.1.         Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir kitų tipitapi.lt dokumentų nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis tipitapi.lt teikiamomis paslaugomis.

 

                  7.2.         Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai tipitapi.lt suteikti Pirkėjui informaciją, įtvirtintą Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.2287 straipsnyje.

 

                  7.3.         Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

                  7.4.         Iki užsakymo pateikimo informuoti Pirkėją apie užsakymo įvykdymui reikšmingų tipitapi.lt funkcijų sustabdymą ar nutraukimą, taip pat Taisyklių 6.2 – 6.3 punktuose nurodytus pakeitimus. Informacijos pateikimas tipitapi.lt internetinėje parduotuvėje laikomas tinkamu informavimu. Pardavėjui jau priėmus vykdyti Pirkėjo užsakymą, apie šio užsakymo įvykdymui reikšmingų tipitapi.lt funkcijų sustabdymą ar nutraukimą Pirkėjas informuojamas vienu iš Pirkėjo nurodytų kontaktinių duomenų (telefonu, sms žinute arba el. paštu).

 

                  7.5.         Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.

 

                  7.6.         Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.

 

                  7.7.         Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.

 

                  7.8.         Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.

 8. PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

                  8.1.         Prekių kainos tipitapi.lt suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį.

 

                  8.2.         Už užsakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:

                                8.2.1.         naudojantis elektronine bankininkyste;

                                8.2.2.         banko pavedimu arba per paysera.lt;

                                8.2.3.         grynaisiais pinigais prekių atsiėmimo metu, prekių atsiėmimo centre.  

 

                  8.3.         Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes, patvirtinamas prekių užsakymas ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

 

                  8.4.         Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų siunčiami kartu su preke arba pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos ar užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu iš karto po užsakymo užbaigimo. PVM sąskaitose faktūrose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.

 

                  8.5.         Pardavėjas Pirkėjo pirktų prekių PVM sąskaitas faktūras taip pat patalpina tipitapi.lt skiltyje „Mano paskyra“ arba atsiunčia pirkėjui el. paštu.

 

                  8.6.         Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai prekės kaina pakito dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių (apsirikimo pobūdžio) klaidų ištaisymo ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių esminių priežasčių (esant šias priežastis pagrindžiantiems įrodymams). Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekės nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 2 (dvi) darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

 9. PREKIŲ PRISTATYMAS

                  9.1.         Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš prekių pristatymo būdų, įvardytų Taisyklių 9.2 – 9.3 punktuose. Prekių pristatymo sąlygos bei įkainiai pateikti ČIA .

 

                  9.2.         Jei pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo į namus paslaugą:

                                9.2.1.         Užsakymams, kurių vertė nesiekia 50€, taikomas 5€ pristatymo paslaugos mokestis;

                                9.2.2.         Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

                                9.2.3.         Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

 

                                9.2.4.         Prekes pristato pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

 

                                9.2.5.         Į prekių pristatymo į namus paslaugos mokestį neįeina užsakytų prekių užnešimas.

 

                                9.2.6.         Pristatymo sąlygos ir Pirkėjui taikomas mokestis aprašyti ČIA.

 

                  9.3.         Jei pirkėjas užsakymo metu pasirenka nemokamą prekių atsiėmimo centre paslaugą:

                                9.3.1.         Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu arba SMS žinute, kad prekes galima atsiimti.

                                9.3.2.         Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).

 

                  9.4.         Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas. Jei Pardavėjas nepristato prekių per nustatytą terminą ir Šalys nesuderina papildomo termino prekių pristatymui, Pirkėjas gali pasinaudoti Taisyklių 11.1 punkte įtvirtinta teise – atsisakyti prekių ar paslaugų pirkimo – pardavimo sutarties.

 

                  9.5.         Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių ir/arba nepriklausomų nuo Pardavėjo, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

 

                  9.6.         Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad prekė yra perduota tinkamos būklės, pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos prekės pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista (-os) ir/ar prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti prekės perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės (-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, kai tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų tik tuomet jei šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

 

                  9.7.         Prekių atsitiktinio sugadinimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.

 

                  9.8.         Jei Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas buvo sumokėjęs už prekes ir jų pristatymą, atstovai susisiekia su Pirkėju dėl kito prekių pristatymo laiko ir/ar būdo. Jei Pirkėjas vis tiek neatsiima prekių arba nepavyksta jų įteikti, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atliktus banko pavedimus, prekių pristatymo mokestį, jeigu jis buvo taikomas, ir administracinį mokestį, numatytą šių Taisyklių 8.7 punkte, jeigu buvo taikomas.

 

                  9.9.         Jei remiantis Taisyklių 9.2 – 9.3 punktais Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas nebuvo sumokėjęs už prekes, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, o užsakymas anuliuojamas.

 10. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA IR TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS

               10.1.         Kiekvienos tipitapi.lt parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

 

               10.2.         Pardavėjo siūlomos įsigyti prekės yra tinkamos kokybės, t.y. prekių savybės atitinka prekės aprašymą. Prekė atitinka vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį, jei:

                            10.2.1.         prekė atitinka Pardavėjo pateiktą aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir prekė, kurią Pardavėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį reklamuodamas tą prekę tipitapi.lt;

 

                            10.2.2.         prekė tinka naudoti tam, kam tokios rūšies prekės paprastai naudojamos;

 

                            10.2.3.         prekė atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio prekėms ir kurių Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal prekės pobūdį ir daikto gamintojo, jo atstovo ar pardavėjo viešai paskelbtus pareiškimus, įskaitant reklamą ir daiktų ženklinimą, dėl daikto konkrečių savybių.

 

               10.3.         Pardavėjas neatsako už tai, kad tipitapi.lt esančios prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, nepriklausančių nuo Pardavėjo valios. Pirkėjui rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą.

 

               10.4.         Pardavėjas skirtingoms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose ar kartu su prekės sąskaita-faktūra, kuri atitinka garantinį lapą.

 

               10.5.         Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato teisės aktai.

 11. TEISĖS ATSISAKYTI PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIES, PREKIŲ GRĄŽINIMO IR KEITIMO TVARKA

               11.1.         Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties

                            11.1.1.         Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 dienų turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.

 

                            11.1.2.         Apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas Pardavėjui praneša pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties ir nurodo atsisakymo priežastis. Pranešimas dėl sutarties atsisakymo siunčiamas el. paštu sales@tipitapi.lt.

 

                            11.1.3.         Pasinaudoti pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo teise numatytas 14 dienų terminas apskaičiuojamas taip:
a) kai sudaroma pirkimo–pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę.

 

                            11.1.4.         Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties kol prekė dar nebuvo jam pristatyta, Pardavėjas tokį Pirkėjo atsisakymą įformina kaip užsakymo atmetimą ir atitinkamai informuoja apie tai Pirkėją jo nurodytu elektroninio pašto adresu.

 

                            11.1.5.         Jeigu Pirkėjas atsisako pirkimo – pardavimo sutarties po to, kai prekė jau buvo pristatyta, arba jis ją buvo atsiėmęs, taikomos Taisyklių 11.6 punkte numatytos nuostatos.

 

               11.2.         Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka numatyta Taisyklių 11.6 punkte.

 

               11.3.         Tinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės

                            11.3.1.         Pirkėjas turi teisę per 14 dienų nuo prekių perdavimo jam dienos pakeisti įsigytas prekes analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo prekėmis. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. Siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas.  Pirkėjo pranešimas apie norą pasinaudoti šio Taisyklių punkto numatyta teise su nurodytomis grąžinamomis prekėmis siunčiamas el. paštu sales@tipitapi.lt .

 

                            11.3.2.         Jei Pirkėjui nepatinka nusipirktų prekių forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“ arba vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalimi.

 

                            11.3.3.         Gavęs prekes Pardavėjas įsipareigoja pakeisti jas į prekes, kurias Pirkėjas nurodė užpildytoje formoje. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 7 (septynias) kalendorines dienas po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie norą pasinaudoti šia teise, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

 

                            11.3.4.         Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, kurią nurodė keitimo / grąžinimo formoje išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

 

                            11.3.5.         Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka numatyta Taisyklių 11.6 punkte.

 

               11.4.         Netinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės

                            11.4.1.         Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Taisyklėse įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

 

                            11.4.2.         Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes ir apie tai buvo pažymėjęs prekės perdavimo – priėmimo dokumente (jeigu nepažymėjo, taikomos Taisyklių 11.3 punkto nuostatos) arba prekių netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, kuris buvo prekių pirkimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas gali grąžinti prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:

                                            11.4.2.1.         kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;

 

                                            11.4.2.2.         kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;

 

                                            11.4.2.3.         kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli ir neesminiai arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;

 

                                            11.4.2.4.         grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.

 

                            11.4.3.         Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 11.4.2 punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę. Jei Pirkėjui pasirinkus 11.4.2 punkte numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų 11.4.2 punkte numatytą būdą. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo. Pirkėjas neturi teisės nutraukti pirkimo-pardavimo sutarties, jei prekės trūkumas yra mažareikšmis.

 

                            11.4.4.         Pirkėjui norint grąžinti prekes, būtina laikytis šių sąlygų

                                            11.4.4.1.         pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu sales@tipitapi.lt, pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes;

 

                                            11.4.4.2.         pateikti prekių įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas);

 

                                            11.4.4.3.         pateikti laisvos formos prašymą.

 

                            11.4.5.         Teise grąžinti netinkamos kokybės prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per prekių įsigijimo dokumente nustatytą jos kokybės garantijos terminą.

 

                            11.4.6.         Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

 

                            11.4.7.         Pirkėjas turi sumokėti už prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas, o Pardavėjas, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi grąžinti Pirkėjui jo patirtas pristatymo ir grąžinimo išlaidas, išskyrus Taisyklėse numatytas išimtis. Grąžinant prekes vadovaujamasi Taisyklių 11.6 punktu.

 

                            11.4.8.         Pinigai Pirkėjui grąžinami per 7 (septynias) kalendorines dienas po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie netinkamos kokybės prekę, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Jeigu yra reikalingas įvertinimas dėl garantinio defekto, kuris paprastai trunka iki 14 kalendorinių dienų, pinigų grąžinimo terminas skaičiuojamas nuo garantinio defekto patvirtinimo dienos. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

 

                            11.4.9.         Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.

 

                         11.4.10.         Atskiros netinkamos kokybės prekių grąžinimo taisyklės gali būti numatytos su jomis pateikiamuose garantiniuose talonuose (garantijose).

 

               11.5.         Prekių keitimas ir grąžinimas pristačius ne tas prekes

                            11.5.1.         Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas, informuoti apie tai Pardavėją el. paštu sales@tipitapi.lt arba paskambinęs telefono numeriu +370 656 38317. Pardavėjas savo sąskaita įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi užsakytų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 7 (septynias) kalendorines dienas po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

 

                            11.5.2.         Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka numatyta Taisyklių 11.6 punkte.

 

               11.6.        Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka:

                            11.6.1.         Teise grąžinti prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas prekės grąžinimui numatytas terminas. Grąžinant prekes Taisyklių 11.1. -11.3. punktuose nustatytais atvejais taikomi papildomi reikalavimai: prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama - visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote.

 

                            11.6.2.         Visos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti grąžintos tuo pat metu, išskyrus atvejus, kai įsigyta preke grąžinama dėl jos kokybės trūkumų, o kartu su ja pateiktos dovanos dėl savo pobūdžio per terminą nuo prekės įsigijimo iki šios prekės trūkumų paaiškėjimo dienos buvo suvartotos arba pasibaigė tokių dovanų tinkamumo naudoti terminas.

 

                            11.6.3.         Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas negrąžins pinigų už prekes, kurios buvo pažeistos siuntimo metu. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu.

 

                            11.6.4.         Jei Pirkėjas tipitapi.lt įsigijo prekių komplektą, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą, t.y. Pirkėjas prekių grąžinimui numatytomis teisėmis tik visų komplekte esančių prekių atžvilgiu. Tuo atveju, kai bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka Taisyklių 11.6.1 punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą visą prekių komplektą.

 

                            11.6.5.         Pirkėjas pasinaudojęs Taisyklių 11.1-11.5 punktuose numatytomis teisėmis turi įvykdyti Taisyklėse numatytus reikalavimus dėl prekių grąžinimo ir laikytis jose numatytos tvarkos.

 

                            11.6.6.         Grąžinti Prekes Pirkėjas gali grąžindamas per kurjerius arba išsiųsdamas paštu. Prekes Pardavėjui reikia grąžinti adresu, kuris nurodomas Pardavėjo Pirkėjui siųstame patvirtinime apie pranešimo dėl sutarties atsisakymo gavimą.

 

                            11.6.7.         Jei Pirkėjas pasinaudojo Taisyklių 11.1, 11.3-11.5 punktuose įtvirtintomis teisėmis, pinigai jam grąžinami per 7 (septynias) kalendorines dienas po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui, šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

 

                            11.6.8.         Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

 

                            11.6.9.         Pasinaudojus Taisyklių 11.1.-11.3 punktuose įtvirtintomis teisėmis Pirkėjui grąžinama: prekės kaina, administracinis mokestis, jei buvo taikytas, prekės pristatymo išlaidos. Pasinaudojus Taisyklių 11.4-11.5 punktuose įtvirtintomis teisėmis Pirkėjui grąžinama: prekės kaina, administracinis mokestis, jei buvo taikytas, prekės pristatymo išlaidos, prekės grąžinimo išlaidos.

 

                         11.6.10.         Jei Pirkėjas pasirinko kitą negu Pardavėjas siūlė pigiausią prekės pristatymo būdą, šio būdo išlaidas viršijančių Pirkėjo pasirinkto kito prekės pristatymo būdo išlaidos yra negrąžinamos.

 

                         11.6.11.         Pardavėjas turi teisę negrąžinti vartotojui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui ir nėra patikrintos dėl atitikimo Taisyklių 11.6.1 punktui.

 

                         11.6.12.         Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas.

 12. ATSAKOMYBĖ

               12.1.         Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis tipitapi.lt.

 

               12.2.         Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jei tipitapi.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie tipitapi.lt naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

 

               12.3.         Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

 

               12.4.         Jei tipitapi.lt pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai Pardavėjas negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. Pardavėjas nėra įpareigotas patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.

 13. PARDAVĖJO TAIKOMOS RINKODAROS PRIEMONĖS

               13.1.         Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti tipitapi.lt įvairias akcijas ar žaidimus.

 

               13.2.         Tam tikrų akcijų vykdymo metu Pardavėjas gali suteikti Pirkėjams savo virtualių pinigų – dovanų čekių, kuriais galima atsiskaityti už tipitapi.lt perkamas prekes.

 

               13.3.         Jei Pirkėjas pirkdamas prekę pasinaudojo akcijos / konkurso metu gautu dovanų čekiu prekei apmokėti ir Pirkėjas pasinaudoja šių Taisyklėse numatyta pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo teise, panaudotas dovanų čekis grąžinamas atgal Pirkėjui.

 

               13.4.         Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų ar žaidimų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Pardavėjas taip pat turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti dovanų čekių gavimo, jų panaudojimo atsiskaitant už prekes sąlygas ir tvarką, taip pat juos panaikinti. Bet kokie akcijų sąlygų, dovanų čekių gavimo ir panaudojimo atsiskaitant už prekes tvarkos pakeitimai ar panaikinimas galioja nuo pakeitimų (panaikinimo) priėmimo momento.

 14. APSIKEITIMAS INFORMACIJA

               14.1.         Pardavėjas šių Taisyklių ir Privatumo politikos numatyta tvarka visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos metu ar užsakant prekes nurodytu elektroninio pašto adresu arba SMS žinute jo nurodytu telefono numeriu.

 

               14.2.         Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo tipitapi.lt skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

 15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

               15.1.         Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

 

               15.2.         Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

 

               15.3.         Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

               15.4.         Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo parengtu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl tipitapi.lt įsigytos prekės Pirkėjas (fizinis asmuo, vartotojas) gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) - ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.